Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: oktober 2023

Prijzen

De op de website en/of in foldermateriaal genoemde prijzen gelden per persoon per nacht. Motorhotel La Mouche behoudt zich het recht voor deze prijzen te allen tijde aan te passen.

Reservering en betaling

De reservering wordt door ons per e-mail bevestigd. Tegelijkertijd vragen wij 50% van het totaalbedrag bij vooruitbetaling binnen twee weken per bank te voldoen. Pas na ontvangst daarvan is de reservering definitief, dit wordt door ons per e-mail bevestigd. Het restant van het totaalbedrag dient uiterlijk zes weken voor datum aankomst door ons te zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan komt de reservering te vervallen.

Bij reserveringen binnen acht weken voor datum aankomst wordt 100% vooruitbetaling van het totaalbedrag verzocht. Na ontvangst daarvan is de reservering definitief, dit wordt door ons per e-mail bevestigd.
Op alle reserveringen c.q. verblijven zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Annulering

Annulering dient aan ons per e-mail doorgegeven dan wel bevestigd te worden.

  • Bij annulering tot zes weken voor datum aankomst wordt 100% van het van toepassing zijnde bedrag gerestitueerd;
  • Bij annulering tussen zes en drie weken voor datum aankomst wordt 50% van het van toepassing zijnde bedrag gerestitueerd;
  • Bij annulering tot drie weken voor datum aankomst vindt geen restitutie plaats.

Motorhotel La Mouche adviseert je een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten, zodat je in geval van annulering de kosten dienaangaande niet zelf hoeft te dragen.

Aansprakelijkheid

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
Jouw verblijf bij Motorhotel La Mouche geschiedt op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade en/of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of derden.

Het parkeren en stallen van motoren, auto’s etc. op het terrein van Motorhotel La Mouche geschiedt geheel op eigen risico.
Het toebrengen van schade aan eigendommen van Motorhotel La Mouche dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Bij verlies van de kamersleutel dan wel het al dan niet abusievelijk meenemen daarvan bij vertrek, komen de kosten ten gevolge daarvan volledig voor rekening van de perso(o)n(en) die de desbetreffende kamer heeft/hebben gebruikt, dan wel van de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Motorhotel La Mouche is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten en/of andere redenen van overmacht.

Overig

  • Op de dag van aankomst kun je vanaf 16.00 uur terecht.
  • Roken is in alle panden niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan verdovende middelen mee te brengen.
nl_NL
Scan de code